search instagram arrow-down

De stichting

Aanleiding

Cedric werd geboren in november 1998, een klein blond jongetje met verrassend blauwe ogen. Direct na zijn geboorte werd vastgesteld dat hij hartproblemen had en snel daarna bleek ook dat zijn afweersysteem niet goed werkte. Cedric is net voor zijn tweede verjaardag overleden in oktober 2000, nadat hij 7 maanden in het ziekenhuis had gelegen, waarvan 5 maanden op de intensive care unit voor kinderen.

Cedric’s ouders zijn derhalve langdurig aanwezig en betrokken geweest bij de Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) van het MUMC+. Daar hebben zij meegemaakt dat er soms dringend zorg nodig was, die kennelijk niet via de reguliere kanalen kon worden geboden. Alleen particulier initiatief kon in die gevallen blijkbaar uitkomst bieden. Cedric’s ouders besloten daarom tot de oprichting van de Cedric Paulussen Stichting. De stichting is opgericht op 29 juli 2002.

Pediatrische Intensive Care Unit, MUMC+ 2002

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het verlenen van (aanvullende) steun aan ernstig zieke kinderen die intensieve, gespecialiseerde zorg behoeven. Dit doel zal worden gerealiseerd door het ondersteunen van projecten, die directe praktische zorg aan het zieke kind beogen en die bij voorkeur vernieuwend en hooggespecialiseerd van aard zijn.

De Stichting is voor de financiering van deze projecten voor het grootste deel afhankelijk van subsidies en schenkingen van derden.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting sluit nauw aan op de hiervoor omschreven doelstelling. In de eerste periode na oprichting hebben de activiteiten van de Stichting zich geconcentreerd op het omvangrijke Transport Project.

Na succesvolle afsluiting van dit project heeft de Stichting uit eigen middelen diverse kleinere bedragen geschonken aan projecten die binnen de doelstelling vielen.

Het bestuur van de Stichting is voornemens in de komende periode op actievere wijze de doelstelling in te vullen, ook met grotere projecten.

Een van de ontwikkelingen die ons zorgen baart is het feit dat het aantal kinderen met complexe medische aandoeningen, dat jaarlijks op een PICU wordt opgenomen, toeneemt. Ook de gemiddelde verblijfsduur van deze kinderen op een PICU wordt langer.

Om die reden overweegt de Stichting een nieuw project van het MUMC+ te ondersteunen. Het MUMC+ onderzoekt een digitaal traject ter ondersteuning van kinderen, die na een verblijf op de PICU naar huis mogen, maar vaak toch afhankelijk blijven van apparatuur (zogenaamde technologie-afhankelijke kinderen). Indien deze digitale ondersteuning goed wordt ingericht en opgezet met betrokkenheid van ouders en kind, zou dit niet alleen de ouders moeten helpen bij een veilige opvang van hun kind, maar hen ook hulp moeten bieden bij de verwerking van een zeer traumatische ervaring. Digitale ondersteuning thuis zou uiteindelijk ook moeten leiden tot een korter verblijf op een PICU.

De Stichting hoopt met het ondersteunen van dit project een rol te kunnen spelen in het terug brengen van de gemiddelde verblijftijd op een PICU en vermindering van stress voor het kind en familie. Ook kunnen deze kinderen op deze manier opgroeien in hun vertrouwde omgeving en blijft het gezinsleven zoveel mogelijk intact.

Doelgroep

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen begunstigden zijn. De projecten kunnen worden uitgevoerd in instellingen maar ook bij de kinderen thuis.

Bestuur

Mr Angelique M. Paulussen – Hoogakker, voorzitter
Mr Angela M.M.I.H.Paulussen, secretaris / penningmeester
Mr Marcel W.M. Petri, bestuurslid

Ir Gijs C.Wirtz, bestuurslid

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen vergoeding.

Overige gegevens

ANBI

De stichting is in het bezit van de ANBI status.
RSIN / fiscaal nummer: 811174074

Bankrekening nummer

NL97 ABNA 0253 2476 75

Kamer van Koophandel
14074113

Contact
Tongerseweg 241
6213 GC Maastricht

angelique.paulussen@gmail.com

Financiële verantwoording
Als bijlagen zijn opgenomen de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018.